Ontslag door de werkgever: UWV Werkbedrijf

De werkgever heeft voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst toestemming nodig. Die zogenaamde ontslagvergunning vraagt hij aan bij het UWV WERKbedrijf (voormalig CWI).

Het UWV WERKbedrijf is belast met de toetsing van de opzegging. Het UWV WERKbedrijf hanteert bij de beoordeling een aantal regels uit het Ontslagbesluit. Met name toetst het UWV WERKbedrijf of de opzegging “redelijk”is.

Tegen het besluit van het UWV is geen hoger beroep mogelijk. Dit geldt zowel voor de werknemer als de werkgever.

Tip

Als u het als werknemer niet eens bent met de ontslagvergunning van het UWV WERKbedrijf kunt u wel een procedure aanhangig maken bij de rechtbank waarin u schadevergoeding eist wegens “kennelijk onredelijk ontslag”. Dat moet binnen 6 maanden nadat de arbeidsovereenkomst feitelijk is beëindigd. Raadpleeg een advocaat in hoeverre dit in uw specifiek geval zinnig is.

Zoek hier een advocaat

De werknemer wordt door het UWV WERKbedrijf in de gelegenheid gesteld om verweer te voeren tegen de aanvraag van de ontslagvergunning. Hiertoe zendt het UWV WERKbedrijf formulieren op naar de werknemer. De werknemer kan in deze formulieren zijn verweer weergeven maar hij kan ook in een afzonderlijke brief zijn verweer vermelden. De werknemer kan een advocaat inschakelen om het verweer te laten voeren maar dit is niet verplicht. De directeur van het UWV WERKbedrijf zal op basis van de aanvraag voor de ontslagvergunning en het verweer van de werknemer een beslissing nemen.

Het UWV WERKbedrijf is niet bevoegd om een ontslagvergoeding toe te kennen aan de werknemer. Als de ontslagvergoeding wordt verleend dan moet de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen met inachtneming van de opzegtermijn die geldt voor de werkgever. De werkgever mag op deze opzegtermijn een maand in mindering brengen (zgn. RDA maand) zolang de opzegtermijn maar minimaal een maand is. Dus als de opzegtermijn van de werkgever een maand bedraagt dan blijft de opzegtermijn ook een maand.

Procedureregels

  • de procedure voor het verlenen van toestemming duurt 3 á 4 weken
  • de procedure is in principe schriftelijk
  • bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen kan de procedure worden verkort als de werknemer geen bezwaar heeft tegen het ontslag

Als de werkgever geen toestemming van het UWV krijgt kan hij zich vervolgens wenden tot de kantonrechter.